” मनातलं वादळ “

मनात वादळ माझ्या
असा मी आहे कसा ।
सहजच आला विचार
का आहे मी असा ।
आहे का दिसतो जसा
की फक्त वाटतो तसा ।
या ना थोडे तुम्ही बसा
रुसू नका, थोडे हसा ।
सुखी जीवनाचा तर
आहे एकच वसा ।
जीवन असले जरी
दुःखाचा एक फासा ।
तोडून सारे पाश
हसा तुम्ही हसा ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.