” झाले सारे उजाड “

पिळवटलेले झाड
वाढले अगदी माड ।
दुरवरचा तो पहाड
वाटे भलताच जाड ।
रात्री झोपेत गाढ
होइ तेव्हा नजरेआड ।
जोर पावसाला थाड थाड
उध्वस्त सारे बिर्हाड ।
फिरे आकाशी गिधाड
झाले सारेच उजाड ।
Sanjay R.

” गुलाब पाकळी “

एक नाजुक गोंडस
हसरी कळी ।
गालावर तीच्या
गोड खळी ।
सुंदर डोळ्यात
कोर काजळी ।
गुलाबी ओठांना
किनार आगळी ।
वेडावते मज
छवी ही वेगळी ।
हवी हवी वाटे
गुलाब पाकळी ।
Sanjay R.

” उंच उंच लाटा “

निघाल्या पाण्याच्या
उंच उंच लाटा ।
पायाशी सरकतात
वाळुच्या काठा ।
फेसाळलेले पाणी
परतीच्या वाटा ।
ह्रुदयातला हुंदका
येउन थांबे ओठा ।
अंतरी विचारांची गर्दी
मनी दुखा:चा साठा ।
भरती ओहटी चाले अशी
आनंदाच्या जिवन छटा ।
Sanjay R.

” नको वाटे म्हातारपण “

होता जन्म माणसाचा
होतो आनंदाचा गजर ।
एक एक येता वाढदिवस
जातात बालपणाचे दिवस ।
येता दिवस जिवनाचे खास
सरतो तारुण्याचा प्रवास ।
येता ग्रुहस्थाश्रमाची वाट
लागे खाचा खळग्यात ठेस ।
उपसतो कष्ट रात्रं दिवस
देण्या परीवारा सुखचा प्रयास ।
बघतो सुख मुलाबाळात
सुखावतो तयांच्या यशात ।
येता म्हातारपण वयात
दुरावतो स्वजनांच्या प्रेमास ।
अनायास ओघळतात आश्रु
अंताला कसे जिवन भकास ।
Sanjay R.

” प्रहार “


वाटे हसणे तुझे
उमलते फुल सुंदर ।
पडता नजर त्यावर
घेइ वेधुनी नजर ।

करुनी कटाक्ष तिरका
घेइ वेध जेव्हा तीर ।
झेलता ह्रुदयी वार
मन होते अस्थीर ।

आकाशी जमता नभ
करी कर्कश प्रहार ।
झेप घेता भुतळी
होती वार्यावर स्वार ।
Sanjay R.

” निरोप श्री गणेशाचा “

बाप्पा निघाले घेउन निरोप
चुकले माकले करु नका कोप ।
लहान थोर सगळ्यांच्या जवळचे
लोभसवाणे किती तुमचे रुप ।
पुजेत मान तुमचाच पहीला
द्यावे आशीर्वाद आम्हास खुप ।
Sanjay R.

हिंदी दिवस

हिंदी अमुची राष्ट्रभाषा
डंका तीचा दशदिशा ।
करु तीचा प्रचार प्रसार
होतील पुर्ण सार्या आशा ।
Sanjay R.

आले गौरी गणपती


आले आले घरा गौरी गणपती
कामं करायची थांबली गती ।
मदतीला नाही कोणी कामं हाती
रोज सारखेच रुसले माझे पती ।
पुजा प्रसाद करायच्या वाती
बोलवुन सार्यांना जपायची नाती ।
Sanjay R.

” अश्रु संपायचे आहेत “


आलो असा मी जन्माला
जिवन हे माझेच आहे ।
राबतो मी रोज मरतो
कष्ट उपसत जगायचे आहे ।
जग मोठे अलौकीक हे
रंग सारेच बघायचे आहे ।
माणुस माणसाचा काळ इथे
लाकडं चितेची रचायची आहेत ।
स्वार्थी कुणी परमार्थी इथे
अर्थी रोजच उचलायच्या आहेत ।
मरत मरत जगायचे
अश्रु अजुन संपायचे आहेत ।
Sanjay R.

” मनातल्या फुला “

माझ्या मनातल्या फुला
सांग मी किती वर्णु तुला ।
वाहतो ओसंडुन आनंद
घेते मन उत्साहाचा झुला ।
श्वास मावेना ह्रुदयात
झोत हवेचा आसमंतात खुला ।
खेळते मन कधी आकाशी
खेळु धरेशी लपाछपी चला ।
Sanjay R.

” काळा अंधार “

दिवसाच्या उजेडात कसा
झाला काळा कुट्ट अंधार ।
तुटली सारी स्वप्न आता
सरला डोळ्यातला पाझार ।
झाले जड जगणे आता
कसा झेलु खांद्यावरी भार ।
सावली ही गेली सोडुन
तुटली संगे बांधलेली तार ।
गेला सुटुन कीनारा आता
वाटे कठीन हा जिवन संसार ।
Sanjay R.