महागाई

पन्नास वर्षा पूर्वी
स्वस्त होते का सारे ।
म्हणतात महागाई पेटली
जगणे नाही खरे ।

विचार थोडा केला
तेव्हा पगार होता किती ।
खर्चाला नव्हत्या वाटा
हलाखीचीच होती स्थिती ।

मोबाईल टीव्ही गाडी
काहीच तर नव्हते तेव्हा ।
हिंडणे फिरणे चालायचे
काम असेल जेव्हा ।

कमावता असे एकटा
मात्र संसार असे मोठा ।
आता कमावते दोघेही
तरी पैशाचाच तोटा ।

शौक पाणी वाढले
नाही मरणाची भीती ।
डॉक्टरही कसा लुटतो
शिल्लक करतो रीती ।

येऊन जाऊन सारखच
नव्हतं तेव्हाही स्वस्त ।
कमी पैशात ही भागते
फक्त विचार हवेत मस्त ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.