प्रहार

शास्त्रांचे किती प्रकार
देते शक्ती होतो प्रहार ।

शस्त्रा विना विजय नाही
पराजयाच्या दिशा दाही ।

तोंडाने पण होते काम
बाण शब्दांचे काढते घाम ।

विध्वंसाला देई शस्त्र साथ
घडतो तिथे मग रक्तपात ।

लढाईचे परिणाम काय
अनाथांची लागते हाय ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.