विचारांचे ओझे

मनाच्या अडगळीत दडले काय
ढीग विचारांचा करू मी काय ।

मनात आहे जे जे आता
आठवते सारेच जाता येता ।

फुलतो मनात कधी आनंद ।
दुःखही सारेच हृदयात बंद ।

कधी वाटते नकोच काही
लुप्त होतात दिशाही दाही ।

जीवनाची तर हीच दशा
कधी चढते कशाचीही नशा ।

अबोल होते कधी मन माझे ।
फिरतो घेऊन सारेच ओझे ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.