” लगन पायतो करून “

गण्या आमचा लय भारी
म्हने लगन पायतो करून ।
पोरगी रावबाची दिसते हेमा
म्हने आनतो तिले धरून ।

घर हाये लहान पन
लगन झाल्यावर चालन ।
मायले सुख भेटन
आन बा ले आयतं जेवन ।

मलेबी होईन थोडी मदत
थोडं कामबी थे करन ।
मलेच भरा लागते पानी
थे बी थे भरन ।

माय म्हने मोठा आला तू
बायको तुई काय काय करन ।
एवढं काम करून बापू
पोरगी जगन का मरन ।

सून माई कवतीकाची
लय लाडाची थे आसन ।
मीच करीन काम आनं
थे गोष्टी करत बसन ।

हरिक आला गण्याले
मायचं बोलन आयकून ।
म्हने कराचंच आता लगन
देऊ अमदा धडकून ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.