” तन वाहाडल वावरात “

पाऊस पडून रायला
करतं का वो भजे ।
झकास करतं व तू
कापतो कांदे मायमाजे ।

झडच लावली पावसानं
होईन का आता सरदी ।
डॉकतर खुश किती पाय
दवाखान्या मंदी लैच गरदी ।

तन वाहाडल वावरात
मजूर न्हाई भेटत कोनी ।
आपल्यालेच करा लागन
संग घेजो पोरं दोनी ।

जाऊ दे न आता शाईच
चार दिस जाईन त्यायचे ।
चार पोते पिकन जास्ती त
पैसे देऊ मंग शिकवनी चे ।

जास्ती इचार तू करू नको
हात जरासा आवर लवकर ।
देवानं देल जास्ती काई त
पोटात जाईन भाकर चोतकर ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.