” बाप पाठीवर द्यायचा थाप “

वाटायचा मला बाप
का डोक्याला ताप ।
ओरडायचा जेव्हा तो
लागायची श्वासाला धाप ।

ओरडणे त्याचे भल्यासाठी
वाटायचं रोजचाच हा जाप ।
कधी प्रेमाची कधी रागाची
पाठीवर द्यायचा थाप ।

आज कळतंय मनाला
होतो काळजाचा मी काप ।
आयुष्यभर उपसले कष्ट
नव्हता कुठलाच आलाप ।

विसरू नका धावपळ त्याची
घडवलं त्यांनी तुम्हा निष्पाप ।
म्हातारपण सांभाळा त्याचे
दूर लोटून घेऊ नका शाप ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.