” शब्द अंतरातले “

शब्दा विन कुठली वाचा
अंतरात त्याचा ढाचा ।

जोडी मानाचे बंध
देई शब्दच आनंद ।

फुलवी मुखावरी हास्य
देई नेत्रात अश्रू ,भाष्य ।

कधी वाटे कर्णास गोड
कधी तुटे नात्याची जोड ।

शब्द शब्दातले अंतर
प्रवाह शब्दांचा निरंतर ।

मुखातून ध्वनित शब्द होती
कागदावरी ते अवतारती ।

गुणगान शब्दांचे गावे
अंतरात तेचि विसावे ।

सारेच आहे आपुल्या हाती
घात शब्दच करून जाती ।

फुलवू चला शब्दांची बाग
सापडेल आनंदाचा माग ।
Sanjay R.

index 111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.