दिवस एक एक


मलाही वाटतं
बघत तुला राहावं ।
डोळे न मिटता
खुप खुप जगावं ।

नेहमीच चिर तरुण
वय असच थांबावं ।
नकोच म्हातारपण
सारं जग हसावं ।

आनंदी जिवनात
सार्यांना सोबत घ्यावं ।
येयील यम तेव्हा
हाकलुन त्याला लावावं ।

आकाशी जितके तारे
सार्यांना मोजावं ।
दिवस एक एक
सह आयुष्य घालवावं ।

असेल देव कुठेतरी
दुःख त्याला द्यावं ।
जिवनभर अमृत
एक एक घुट प्यावं ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.