” रंगले गोकुळ “

होउ दे एक रंगांची कवीता
उधळु दे मनात सुरेख सवीता ।
प्रत्येक रंगाची अलग सरीता
मिळुन होते सुरेख सुचीता ।
रंगात रंगले गोकुळ आता
हरी राधेशी रंग खेळता ।
Sanjay R.

दुर आकाशात
चमकले तारे ।
घेतले उचलुन
मुठभर वारे ।
रुसुन बसले
दोन सितारे ।
चंद्र सुर्याचे
रंगच न्यारे ।
सोबत त्यांच्या
नभोमंडळ सारे ।
अमावसेच्या रात्री
चालती इशारे ।
असले जरी
लाख पहारे ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.