” फुलाचे देणे “


मनाचे मनाला
समजुन घेणे ।
तुझ्या माझ्या प्रीतीला
फुलांचे देणे ।
Sanjay R.

एक लमहा
ख्वाबो मे सही ।
कुछ वादे
यादोमे सही ।
कुछ बाते
खयालो मे सही ।
और मुलाकाते
दिलमेही सही ।
Sanjay R.

एक अनामीक तुझी ओढ
हवी मनाला मनाची जोड ।
शोधत असतो तुजला मी
लागली डोळ्यांनाही खोड ।
तुझ्या असण्याचाच विचार
अन्न पाणी लागत नाही गोड ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.