” माणुस हरवला “

वऴणा वऴणाच्या वाटेवर
पसरलेत छोटेमोठे खडे ।
सांभाळुन ठेवायच पाउल
उलगडेल आयुष्याचे कोडे ।
Sanjay R.

कोण जन्माला आला
कोण कसा वरती गेला ।
नका विचारु हो मला
अजुन हिशोब नाही केला ।

कोणी कुणा फसउन गेला
कोणी जगा हसउन गेला
जिवनात कसा तो जगला
नका विचारु हो मला ।

कधी झाला जगाचा कैवारी
कधी स्वता: बलात्कारी झाला
दयावान कधी निष्ठुर झाला
नका विचारु हो मला ।

कधी दुखा:ला सामोरा गेला
कधी कुणाचे सुख घेउन गेला
सुख दुखा:चा तो वाटेकरी झाला
नका विचारु हो मला ।

दिले ज्ञानाचे पाठ कधी त्यान
कधी विनाशी आतंकी तो झाला
व्रुत्ती राक्षसी दाखवुन गेला
नका विचारु हो मला ।

चांगला भला तो का असा झाला
स्वार्थी स्वार्थाला घेउन बुडाला
माणुसच माणसत्व विसरुन गेला
नका विचारु हो मला ।
Sanjay R.

माणसांच्या गर्दित
माणुस हरवला ।
आयुष्य गेल शोधण्यात
नाहिच गवसला ।
Sanjay R.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.