” आनंदाचे गीत “

सुंदरता अशी असावी
क्षणात मनी भरावी ।
वार्याची एक झुळुक येता
आनंदाचे गित गावी ।
Sanjay R.

मधेच ती येते आणी
हळुच निघुन जाते ।
आगमन तिचे होताच
आनंद खुप होतो ।
निघुन ती जाताच
मन हिरमसुन जात ।
खुप खुप वाटत
तिन जाउच नये ।
अखंड माझ्या सोबतिला
फक्त तिनच असावे। ।
मन भर खुप तिन
मनमोकळ हसावे ।
कधी लाडात येउन
हलकेच रुसावे
मी पण तीच्या मग
मागे मागे धावावे ।

हव नको असेल तिला
सगळे लाड पुरवावे ।
लाडुबाइ ती माझी
सोबत आनंदात जगावे ।
Sanjay R.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.