” भाव “

भाव तुझ्या डोळ्यतले
जाणुन घे माझ्या मनातले ।
मन माझे नाही आता
माझ्याच ग हातातले ।
ओढ का मज अशी लागली
तूही सांग मज मनातले ।
Sanjay R.

बघुन तुझे रुप
चुकतो ठोका काळजाचा ।
बघतो मग तुलाच मी
ह्रुदयासही पत्ता नसतो श्वासाचा ।
Sanjay R.

भावले रुप गुण मज
विसरलो सारा साज ।
नयनी तुच वसली
दे तु मजसी आवाज।
Sanjay R.

विसरायचीच आहेत
एक दिवस सारी नाती गोती ।
सोडायचे सारे इथेच
नसेल काहीच आपल्या हाती ।
महाल जरी असेल बांधला
उरेल फक्त मागे मातीच माती ।
क्षणाचीही उसंत नसेल कुणा
विसरतील सारे जाळुन वाती ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.