” जिवनाच्या रंगमंचावर “

आजची विशेष खबर

आजची विशेष खबर
सोने घेउन व्हा गब्बर
सचिन चार मुंबईची हार
अमेरीका हल्ल्यात गार
बंगलोरला बसला मार
पुढाऱयांना इलेक्षण ज्वार
आमच्या जिवनाची हार
मस्तीत आमचे सरकार
sanjay R.

परतीच्या वाटेवर

आठवण तुझी मज
घेउन आली
परतीच्या वाटेवर ।
तुझ्यावीना जगणे आता
जसे अनवानी पायांचे
चालणे काट्यांवर ।
sanjay R.

गुपीत

मनातल गुपीत तुझ्या
आभाळाला कळलं ।
चिंब भिजवुन तुला
पावसान छळलं ।
sanjay R.

जिवनाच्या रंगमंचावर

खरच स्त्रीचे जिवन
कठीण कीती ।
जिवनाच्या रंगमंचावर
भुमीका कीती ।
क्षणी आई क्षणी ताई
प्रत्येक क्षणाची येक राई
सोसणार कीती ।
sanjay R.

जिवनाचे बोल

जिवनाचे बोल
अवघड कीती ।
पहाडा इतके दुखः
सोसणाय कीती ।
sanjay R.

2 thoughts on “” जिवनाच्या रंगमंचावर “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.