” गुंफले श्वासात श्वास “

प्रेम

तुझे असे
हळुच डोकावणे
पुढे जाताच
मागे वळुन पाहाणे
करते मज शहाणे
असच असत ना
प्रेम जाणे अंजाणे
sanjay R.

मन

वाटत जवळ
तुला घ्यावे
आठांना तुझ्या
हळुच चुंबावे ।
मनात मन ओतुन
येकसंध व्हावे ।
sanjay R.

अस्तीत्व

तुझाच येक विचार
मनाला हलवुन गेला
साक्षात अस्तीत्व तुझे
तन सुखावुन गेले
sanjay R.

श्वास

तुझ्या अस्तीत्वाचा
होतो येक भास ।
चुंबन तुझ्या ओठांचे
गुंफले श्वासात श्वास ।
sanjay R.

आठवण

काहुर माझ्या मनात
ओढ कशाची तनात
आठवणींच्या भरात
तुनीमी येक स्वरात
sanjay R.

चांदनी रात

चांदनी रात है
अंधेरा साथ है
येकही बात है
आपके हात है
sanjay R.

भाव सोन्याचा

भाव सोन्याचा कसा उतरला
बायको म्हणते चला खरेदीला
दागीने खुप तीला बनवायचे
खिशाला माझ्या रडवायचे
चोरांना मात्र खुश करायचे
sanjay R.

सोन लय भारी

सोन लय भारी
पण आहे घरोघरी ।
चोरांचा डोळा
असतो दारी ।
फस्त करतात
करुन चोरी ।
बायकांना हौस
का आहे तरी ।
शेजारणीचा तोरा
करतो स्वारी ।
दागीना सोन्याचा
पाहिजेच घरी ।
म्हणुन सोन
आहे लय भारी ।
sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.