” कवीतेच्या दरबारी “

येयील ती नक्की
गाठ पडेल पक्की
नको होउस दुखीः
आहेस तु लक्की
येयील ती नक्की
sanjay R.

स्वतंत्र भारताचे
स्वप्न डोऴयात साठवुन
बलीदान केले जिवनाचे
विरांनी सोडुन पाणी ।
स्वातंत्रयात जन्म आमचा

नतमस्तक होउनी आम्ही
उंच उंच गगनी नेउ
ध्वज स्वतंत्र भारताचा
sanjay R.

चला दहीहंडी
फोडु या ।
बळ येकतेचे
दाखवुन देउ या ।
दहीहंडीच्या
खुप खुप शुभेच्छा ।
sanjay R.

आलो मी तुज सारुन
नशीबच होते फिरले
भ्रमंती सरु दे आता
जिवनाचे दिवस भरले
हात तुझा हाती दे
मनी स्वप्न तुझेच उरले ।
sanjay R.

कान्हा राधा तुझी
का बावरी ।
तु कन्हैया मुरलीधरा
तु गिरीधारी ।
प्रेमात वेडी राधा

तु मुरारी ।
सावळा नंदलाला तु
तुझी राधा का गोरी ।
वेड लावीले राधेस
सुरमयी तुझी बासुरी ।
कान्हा राधा तुझी
का बावरी ।
sanjay R.

जडला मज छंद
फुलांचा सुगंध
झालोय बेधुंद
वारा वाही मंद
जुळलेला तो बंध

न्याहाळतो अंध
मन झाले स्वछंद
आनंदी आनंद
झालो आनंदी आनंद
मुक्तविहारी परमानंद
मंद धुंद मन बेधुंद
sanjay R.

देवाघरीच ठरते जोडी ।
कुरबुर जरी झाली थोडी ।
चढत जायचे ही माडी ।
संसारात वाढते गोडी ।
sanjay R.

बंध मैत्रीचा मजबुत असा
व्यथा मनाची जाणतो जसा
चांगल्या वाइटात सोबती असा
मदतीचा हात संगतीला जसा
sanjay R.

देवा मागतोची तुज
सुख शांती लाभु दे मज ।
विश्वशांतीचा संदेश
जगी पसरु दे सहज ।
sanjay R.

कवीतेच्या दरबारी
सरसावले शब्द भारी
कवीमनाची किमया कीती
अवतरली कवीतेची स्वारी
तनामनात जाउन भिडली

देहभान विसरुन आता
दिले सर्वस्व कवीतेच्या द्वारी
sanjay R.

प्रेमाची जाणीव
झाली तुला आज ।
मनास सांभाळ आता
सैर भैर होइल साज ।
महत्वाचा हा क्षण

जपुन पाउल तु टाक ।
भार उतरेल सारा
संपता ही नागमोडी वाट ।
sanjay R.

प्रेमाची जाणीव
झाली तुला आज ।
मनास सांभाळ आता
सैर भैर होइल साज ।
महत्वाचा हा क्षण

जपुन पाउल तु टाक ।
भार उतरेल सारा
संपता ही नागमोडी वाट ।
sanjay R.

सुख कशाला म्हणतात
नाही मला ठाव ।
दुखाः शिवाय जगणे
जमणार नाही राव ।
दुखःच आता सखा सोबती

झाला आता सराव ।
दुखःही आता सुखच वाटत
मनाशी झाला ठराव ।
sanjay R.

शुभ रात्री मित्रांनो ।
काल माझा वाढदिवस होता ।
माझ्या वालवर इतक्या
शुभेच्छा बघुन खुप आनंद
झाला । यापुर्वी कधीच इतक्या

शुभेच्छा मला वाढदिवसाच्या
मिळाल्या नाहीत ।
मला आठवत लहानपणी
मित्रांना शाळेत चाँकलेट
दिल्यानंतर शुभेच्छा मिळायच्या
। मात्र इथे f.b. वर, ना चाँकलेट ना पार्टी तरीही
इतक्या शुभेच्छा ।
खरच हीच खरी मैत्री ।
मी अक्षरशा भाराउन गेलो ।
आपणा सर्वाँना मनापासुन
धन्यवाद ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.